Условия за пътуване с "Албена Тур"

1.Записване за пътуванетo

Със заявката, която подава, клиентът непосредствено предлага на "Албена Тур" сключването на договор за туристическо пътуване. Записване е възможно по телефон, факс или интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2. Плащане

2.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по курса на БНБ за деня.

SG ЕКСПРЕСБАНК - офис Албена
BIC:TTBBBG22
IBAN:BG96TTBB94001506048788 - ЛЕВА
IBAN:BG:69TTBB94001506048789 - ЕВРО
ОСНОВАНИЕ : РЕЗ:.............

2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор.
2.3. Окончателно плащане : 30 дни преди датата на пътуване.
2.4. При вече направени, платени ( частично или пълно ) резервации дължимата сума не се променя, независимо от направените нови ценови оферти.

3. Права и задължения на страните

3.1.Туроператорът се задължава :
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги , заплатени от Потребителя.
3.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “ Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователно дружество "Армеец" АД и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “ медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
3.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването
3.2.Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
3.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД ”Армеец", София, 1000, ул. “Стефан Караджа” 2, застрахователна полица № 1510013150000520815 / 01.01.2016. Сертификатът е изложен на видно място във всеки един офис на Туроператора. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.
3.4. Потребителят се задължава:
3.4.1. Да плати в пълен обем и в установните в настоящия договор срокове стойността на туристическите услуги.
3.4.2. Да спазва правилника за вътрешен ред в хотела; да носи отличителен знак за ол инклузив - формулата на обслужване.; 3.5. Потребителят има право:
3.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето
3.5.2. Потребителят има право да изиска обратно внесения депозит, в случай че Туроператора откаже да подпише или изпълни договора.


4. Отговорност на страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя за надлежно доказаните имуществени вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
4.2.Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите , е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи / платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други /. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени платежни документи.
4.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно :

  • анулация или прекъсване на пътуването по причини , зависещи от Потребителя
  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
  • недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.


4.5. При подписване на настоящият договор, потребителят декларира, че е запознат с условията за настаняване и предлаганите услуги на избраният от него хотел.
4.6. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на :
а) потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.7. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго настаняване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените суми по договора във седем дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. В този случай обезщетение и неустойки от страните не се дължат.
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани клиента в хотел, различен от първоначално резервирания и заплатен, от същата или по-висока категория след уведомяване на КЛИЕНТА в срок не по-късно от 10 дни преди датата на настаняване в хотела и получаване на неговото съгласие.
4.8. В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платени резервации и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява при поискване заплатената сума, като удържа следните неустойки: а) отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя , Туроператорът удържа следните неустойки :

а) до 14 дни за главен сезон ( 22.06.2016 - 31.08.2016 ) и 7 дни за останалите сезони ( до 21.06.2016 - и от 01.09.2016 ) преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 13 дни за главен сезон ( 22.06.2016 - 31.08.2016) и от 6 дни за останалите сезони ( до 21.06.2016 - и от 01.09.2016 ) преди датата на пътуването - в размер на 1 нощувка от общата стойност на пътуването.
в) Ако при заявена и заплатена резервация КЛИЕНТЪТ не пристигне в определения ден, се удържа неустойка в размер на две нощувки от общата стойност на пътуването.;
г) При предсрочно заминаване на Потребителя по УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ и представянето на официален документ за това се удържа неустойка в размер на 1 нощувка от общата стойност на пътуването след уведомяване на представител на Туроператора. Останалата част от сумата / ако има такава / се връща на Потребителя. Във всички останали случаи не се възстановява неизползваната сума по направената

5. Спорове и рекламации

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на ищеца. 5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма или устно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. 5.3. В случай,че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид / или изложена устно/ в срок не по-късно от 14 дни след откриване на несъответствието на услугата с договореното. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

6. Редът за изменение и прекратяване на договора

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Дата на условията: 2018